...
No Widgets found in the Sidebar

Jakie informacje należy zgłosić w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, a także o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte…

Read More

Jak działa egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to postępowanie sądowe, w którym komornik na wniosek wierzyciela podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego z majątku dłużnika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na…

Read More

Na jakich zasadach dziedziczy się działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza nie może zostać odziedziczona wprost. W razie śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, cały majątek przedsiębiorcy, w tym składniki majątkowe związane z tą działalnością, staje się przedmiotem spadku.…

Read More

Charakterystyka umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która reguluje zasady wykonywania określonych czynności, których celem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Jest to umowa rezultatu, co oznacza, że wykonawca dzieła odpowiada za jego…

Read More

Co to jest ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego to prawo przyznawane właścicielowi znaku towarowego, które pozwala mu na wyłączne używanie znaku w określonych towarach lub usługach. Uzyskanie ochrony znaku towarowego daje właścicielowi szereg korzyści, takich…

Read More

Na jakich zasadach zatrudnia się pracowników sezonowych?

Pracownicy sezonowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony, która określa okres trwania stosunku pracy. Okres ten może być określony konkretną datą lub zdarzeniem, którego wystąpienie spowoduje…

Read More

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników pracujących przy komputerze

Praca przy komputerze jest coraz bardziej powszechna, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko wystąpienia chorób zawodowych związanych z takim rodzajem pracy. W związku z tym pracodawca, który zatrudnia pracowników…

Read More

Umowa przedwstępna przed umową o pracę

Umowa przedwstępna o pracę to umowa, na mocy której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy o pracę. Umowa przedwstępna musi zawierać wszystkie istotne postanowienia…

Read More

Kim jest rzecznik praw przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem państwowym, który stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Został powołany do życia w 2016 roku ustawą o Rzeczniku Małych i…

Read More

Jaka kara za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Występuje ona, gdy księga jest prowadzona w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.