...
No Widgets found in the Sidebar
błędy biura rachunkowego


Umowa przedwstępna o pracę to umowa, na mocy której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy o pracę. Umowa przedwstępna musi zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy o pracę, takie jak:

  • rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony);
  • stanowisko pracy;
  • wynagrodzenie;
  • miejsce pracy;
  • wymiar czasu pracy.

Umowa przedwstępna jest ważna w dniu jej zawarcia. Jeśli jednak nie zostanie zawarta umowa przyrzeczona w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej, to umowa przedwstępna wygasa.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron umowy. Pracodawca zyskuje pewność, że pracownik podejmie pracę w terminie określonym w umowie przedwstępnej. Pracownik natomiast zyskuje gwarancję zatrudnienia na określonych warunkach.

Umowa przedwstępna o pracę może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. W praktyce jednak zaleca się zawarcie jej w formie pisemnej, aby w razie ewentualnych sporów ułatwić wykazanie jej istnienia i treści.

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę może być korzystne w następujących przypadkach:

  • gdy pracownik i pracodawca są zainteresowani współpracą, ale z różnych powodów nie mogą podpisać umowy o pracę w danym momencie;
  • gdy pracownik chce zabezpieczyć się przed tym, że pracodawca wycofa się z zatrudnienia;
  • gdy pracodawca chce zabezpieczyć się przed tym, że pracownik nie rozpocznie pracy w terminie określonym w umowie.

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej o pracę warto dokładnie ją przeczytać i upewnić się, że zawiera wszystkie istotne postanowienia umowy o pracę.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy umowa przedwstępna jest może być podstawą do wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek ZUS?

Umowa przedwstępna o pracę nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek ZUS. Umowa przedwstępna jest jedynie zobowiązaniem do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy o pracę. Dopiero zawarcie umowy o pracę powoduje powstanie stosunku pracy i obowiązków stron wynikających z tego stosunku, w tym obowiązku wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek ZUS.

Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i opłaci składki ZUS na podstawie umowy przedwstępnej, to może ponieść konsekwencje finansowe. Pracownik może bowiem wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę wynagrodzenia i o zwrot składek ZUS. Pracodawca może również zostać ukarany przez ZUS karą grzywny.

Zatem, jeśli pracodawca chce wypłacić wynagrodzenie i opłacić składki ZUS za pracownika, to powinien zawrzeć z nim umowę o pracę.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.