...
No Widgets found in the Sidebar

Jednolity plik kontrolny – zmiany w prowadzeniu ewidencji

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format danych, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonej przez siebie ewidencji. Wprowadzenie JPK miało na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.