...
No Widgets found in the Sidebar

Jak przedsiębiorca ma chronić dane osobowe?

Przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe (dane wrażliwe), ma obowiązek zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo. Obowiązek ten wynika z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…

Read More

Kim jest polski przedsiębiorca?

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie jest zdefiniowane w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.