...
No Widgets found in the Sidebar

Uprawnienia prezesa UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ administracji publicznej, który odpowiada za ochronę konkurencji i konsumentów w Polsce. Prezes UOKiK posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na podejmowanie…

Read More

Nadpłata VAT

Nadpłata VAT to sytuacja, w której podatnik wpłacił podatek VAT w wyższej kwocie niż powinien. Może to być spowodowane błędem w deklaracji VAT, zmianą przepisów VAT lub innymi czynnikami. Sposoby…

Read More

Jednolity plik kontrolny – zmiany w prowadzeniu ewidencji

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format danych, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonej przez siebie ewidencji. Wprowadzenie JPK miało na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu…

Read More

Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego?

Odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego może być ponoszona przez różne podmioty, w zależności od rodzaju błędu i jego skutków. Kierownik jednostki Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości,…

Read More

Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą wstępować do związków zawodowych

Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą wstępować do związków zawodowych. Prawo to zostało wprowadzone w Polsce 1 stycznia 2019 roku na mocy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 1…

Read More

Czy małe firmy wpływają na zwiększenie inwestycji?

Tak, małe firmy mają znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji. Dzieje się tak z kilku powodów: Mają duży potencjał do innowacji. Małe firmy są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i wprowadzania nowych…

Read More

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wystawiany przez właściwy organ podatkowy danego kraju, który potwierdza, że dana osoba lub firma jest jego rezydentem podatkowym. Rezydencja podatkowa określa, w jakim kraju dany…

Read More

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa, inaczej nazywana depozytem bankowym, to produkt bankowy, który polega na zdeponowaniu określonej kwoty pieniędzy w banku na określony czas. W zamian za to bank wypłaca właścicielowi lokaty odsetki.…

Read More

Rodzaje działalności wymagające uzyskania koncesji

W Polsce koncesja jest wymagana do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Katalog działalności wymagających koncesji…

Read More

Co to są pozwy zbiorowe dla przedsiębiorców?

Pozwy zbiorowe dla przedsiębiorców to rodzaj postępowania sądowego, w którym grupa przedsiębiorców, którzy ponieśli podobne szkody, występuje wspólnie z jednym roszczeniem przeciwko temu samemu podmiotowi. Postępowanie to ma na celu…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.