...
No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ administracji publicznej, który odpowiada za ochronę konkurencji i konsumentów w Polsce. Prezes UOKiK posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na podejmowanie działań w celu zapobiegania i zwalczania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz naruszania praw konsumentów.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Uprawnienia prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji

Prezes UOKiK może podejmować następujące działania w zakresie ochrony konkurencji:

 • prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz naruszania praw konsumentów;
 • wydawać decyzje administracyjne w sprawie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz naruszania praw konsumentów;
 • nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, nadużywają pozycji dominującej lub naruszają prawa konsumentów;
 • podejmować działania na rzecz współpracy z organami ochrony konkurencji innych państw.

Uprawnienia prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów

Prezes UOKiK może podejmować następujące działania w zakresie ochrony konsumentów:

 • prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie naruszeń praw konsumentów;
 • wydawać decyzje administracyjne w sprawie stwierdzenia naruszenia praw konsumentów;
 • nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy naruszają prawa konsumentów;
 • wydawać opinie i rekomendacje dotyczące ochrony konsumentów;
 • prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie ochrony konsumentów.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Przykłady działań prezesa UOKiK

Prezes UOKiK może nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, nadużywają pozycji dominującej lub naruszają prawa konsumentów. W 2022 roku Prezes UOKiK nałożył kary pieniężne na przedsiębiorców w łącznej wysokości ponad 120 milionów złotych.

Prezes UOKiK może również wydawać decyzje administracyjne, które mają na celu zapobieganie i zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W 2022 roku Prezes UOKiK wydał ponad 100 takich decyzji.

Prezes UOKiK prowadzi również działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie ochrony konsumentów. W 2022 roku UOKiK przeprowadził ponad 1000 działań edukacyjnych i informacyjnych.

Podsumowanie

Prezes UOKiK posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na podejmowanie działań w celu zapobiegania i zwalczania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz naruszania praw konsumentów. Działania Prezesa UOKiK mają na celu ochronę interesów konsumentów i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Czy prezes UOKiK może określać jakie są klauzle niedozwolone?

Tak, prezes UOKiK może określać jakie są klauzule niedozwolone. Zgodnie z art. 3851 Kodeksu cywilnego, postanowienia wzorca umowy nie uzgodnione indywidualnie są nieważne, jeżeli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Prezes UOKiK może wydać decyzję administracyjną, w której uzna, że określone postanowienie wzorca umowy jest niedozwolone. Decyzja ta ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, że ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, którzy stosują to postanowienie w umowach z konsumentami.

Prezes UOKiK może również wydać opinię, w której wskazuje, że określone postanowienie wzorca umowy może być uznane za niedozwolone. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego, ale może być pomocna dla przedsiębiorców i konsumentów w ocenie, czy dane postanowienie jest niedozwolone.

Obecnie w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK znajduje się ponad 3000 postanowień wzorca umowy, które zostały uznane za niedozwolone.

Przykłady klauzul niedozwolonych:

 • postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • postanowienia nakładające na konsumenta nieuzasadnione koszty;
 • postanowienia uniemożliwiające konsumentowi dochodzenie swoich praw;
 • postanowienia sprzeczne z przepisami prawa.

Konsument, który zawarł umowę z przedsiębiorcą, w której zastosowano klauzulę niedozwoloną, może skorzystać z ochrony, którą zapewniają przepisy Kodeksu cywilnego. Może on żądać od przedsiębiorcy unieważnienia postanowienia niedozwolonego lub jego zmiany. Może również żądać naprawienia szkody, którą poniósł w wyniku zastosowania postanowienia niedozwolonego.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.