...
No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, a także o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w KRS są jawne i dostępne dla każdego.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Podmioty gospodarcze zobowiązane są do zgłaszania do KRS określonych informacji, takich jak:

 • nazwa i forma prawna podmiotu;
 • siedziba podmiotu;
 • adres do doręczeń;
 • przedmiot działalności;
 • kapitale zakładowy;
 • skład osobowy organów zarządzających i nadzorczych;
 • dane o wspólnikach;
 • dane o prokurentach;
 • dane o likwidacji lub upadłości podmiotu.

Zmiany w tych informacjach również należy niezwłocznie zgłaszać do KRS.

Oprócz tych podstawowych informacji, podmioty gospodarcze mogą zgłaszać do KRS także inne informacje, takie jak:

 • dane o stronach internetowych, które podmiot prowadzi;
 • dane o rachunkach bankowych;
 • dane o udziałowcach lub akcjonariuszach.

Informacje te są dobrowolne, ale ich zgłoszenie może ułatwić podmiotom gospodarczym zawieranie transakcji i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Wnioski o wpis do KRS oraz zmiany danych w KRS składane są za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o wpis do KRS lub zmianę danych w KRS należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do KRS może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez sąd rejestrowy.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czy KRS posiada zawsze aktualne informacje?

W większości przypadków informacje w KRS są aktualne. Jednak należy pamiętać, że KRS jest rejestrem dynamicznym, do którego na bieżąco wprowadzane są nowe informacje. W związku z tym może się zdarzyć, że informacje w KRS nie są aktualne w danym momencie.

Aby mieć pewność, że informacje w KRS są aktualne, należy sprawdzić datę wystawienia dokumentu. Odpis aktualny KRS zawiera aktualne dane o podmiocie gospodarczym na dzień jego wystawienia.

Oprócz tego, warto pamiętać, że KRS nie zawiera wszystkich informacji o podmiotach gospodarczych. Niektóre informacje, takie jak dane osobowe wspólników lub członków zarządu, są objęte tajemnicą.

Podsumowując, informacje w KRS są w większości przypadków aktualne. Jednak należy pamiętać, że KRS jest rejestrem dynamicznym, do którego na bieżąco wprowadzane są nowe informacje. Dlatego też warto sprawdzić datę wystawienia dokumentu, aby mieć pewność, że informacje są aktualne.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.