...
No Widgets found in the Sidebar

Jak opodatkowane są spadki i darowizny?

W Polsce podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na nabywcy spadku lub darowizny. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem: nabycia w drodze…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.