...
No Widgets found in the Sidebar

Jak opodatkowane są spadki i darowizny?

W Polsce podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na nabywcy spadku lub darowizny. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem: nabycia w drodze…

Read More

Transakcje internetowe a obowiązki podatkowe

Transakcje internetowe, podobnie jak transakcje dokonywane w tradycyjny sposób, podlegają przepisom podatkowym. Obowiązki podatkowe w przypadku transakcji internetowych zależą od tego, czy osoba dokonująca transakcji prowadzi działalność gospodarczą, a także…

Read More

Nadpłata VAT

Nadpłata VAT to sytuacja, w której podatnik wpłacił podatek VAT w wyższej kwocie niż powinien. Może to być spowodowane błędem w deklaracji VAT, zmianą przepisów VAT lub innymi czynnikami. Sposoby…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.