...
No Widgets found in the Sidebar
transakcje internetowe a obowiązki podatkowe

Transakcje internetowe, podobnie jak transakcje dokonywane w tradycyjny sposób, podlegają przepisom podatkowym. Obowiązki podatkowe w przypadku transakcji internetowych zależą od tego, czy osoba dokonująca transakcji prowadzi działalność gospodarczą, a także od tego, czy transakcja odbywa się w Polsce, czy za granicą.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Obowiązki podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce są zobowiązane do uiszczania podatków od dochodu (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

  • Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest obliczany od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, istnieje możliwość wyboru jednej z następujących form opodatkowania:

  • skala podatkowa – stawki podatku dochodowego w 2023 roku wynoszą 12% i 32%;
  • podatek liniowy – stawka podatku dochodowego wynosi 19%;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
  • karta podatkowa – stawki karty podatkowej są uzależnione od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz liczby osób zatrudnionych.

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem od wartości dodanej, który jest naliczany na każdym etapie obrotu gospodarczego. Obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Przedsiębiorcy, którzy osiągają obrót w wysokości nieprzekraczającej 200 000 zł w ciągu roku podatkowego, mogą skorzystać z tzw. zwolnienia z VAT.

Obowiązki podatkowe osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w Polsce są zobowiązane do uiszczania podatku od sprzedaży towarów lub usług, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu towaru lub usługi odsprzedadzą go po wyższej cenie.

Podatek od sprzedaży towarów lub usług jest obliczany od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Stawka tego podatku wynosi 12%.

Obowiązki podatkowe w przypadku transakcji międzynarodowych

W przypadku transakcji międzynarodowych, opodatkowanie może być uzależnione od tego, czy transakcja odbywa się w obrębie Unii Europejskiej, czy poza nią.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Transakcje w obrębie Unii Europejskiej

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje pakiet VAT e-commerce, który dotyczy sprzedaży towarów na odległość, w tym sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich.

W ramach pakietu VAT e-commerce wprowadzono nowe zasady opodatkowania sprzedaży towarów na odległość, które mają na celu ujednolicenie zasad opodatkowania w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi zasadami, sprzedaż towarów na odległość dokonywana do konsumentów w Unii Europejskiej przez sprzedawców niemających siedziby w UE podlega opodatkowaniu według stawki VAT obowiązującej w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane.

Sprzedawcy niemający siedziby w UE, którzy dokonują sprzedaży towarów na odległość do konsumentów w UE, są zobowiązani do zarejestrowania się do VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane.

Transakcje z krajami trzecimi

W przypadku transakcji z krajami trzecimi, opodatkowanie może być uzależnione od tego, czy towary są importowane, czy eksportowane.

  • Import towarów

Import towarów do Polski podlega opodatkowaniu cłem i podatkiem VAT.

Stawki cła są uzależnione od rodzaju importowanych towarów. Stawka podatku VAT od importu towarów wynosi 23%.

  • Eksport towarów

Eksport towarów z Polski jest zwolniony z cła i podatku VAT.

Podsumowując, obowiązki podatkowe w przypadku transakcji internetowych zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj transakcji, miejsce jej dokonywania, czy status podatnika. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Internecie, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.