...
No Widgets found in the Sidebar

Co to jest faktoring a co to jest forfaiting?

Faktoring i forfaiting to usługi finansowe, które pozwalają firmom na uzyskanie szybkiego dostępu do gotówki w zamian za przeniesienie praw do należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring to…

Read More

Factoring a podatek od towarow i usług

Faktoring, czyli nabycie przez faktora wierzytelności od faktoranta, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że faktorant, czyli podmiot, który sprzedaje wierzytelność, wystawia fakturę VAT na faktora, a…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.