...
No Widgets found in the Sidebar

Jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności?

Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Należy je wykazać w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Spis ten…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.