...
No Widgets found in the Sidebar

Kiedy mikroprzedsiębiorca może skorzystać z linii kredytowej?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać z linii kredytowej w dowolnym momencie, gdy potrzebuje dodatkowego kapitału na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Linia kredytowa jest elastycznym rozwiązaniem finansowym, które umożliwia przedsiębiorcom…

Read More

Jak działa kontrola urzędu skarbowego?

Kontrola urzędu skarbowego jest czynnością sprawdzającą, którą przeprowadzają funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika. Kontrola może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, a…

Read More

Jak przedsiębiorca ma chronić dane osobowe?

Przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe (dane wrażliwe), ma obowiązek zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo. Obowiązek ten wynika z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…

Read More

Jak działają inkubatory przedsiębiorczości?

Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje, które wspierają rozwój przedsiębiorczości, oferując początkującym firmom przestrzeń biurową, usługi biznesowe i wsparcie mentorskie. Inkubatory mogą być publiczne, prywatne lub partnerskie. Mogą być prowadzone przez rządy,…

Read More

Jak opodatkowane są spadki i darowizny?

W Polsce podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na nabywcy spadku lub darowizny. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem: nabycia w drodze…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.