...
No Widgets found in the Sidebar

Uprawnienia prezesa UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ administracji publicznej, który odpowiada za ochronę konkurencji i konsumentów w Polsce. Prezes UOKiK posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na podejmowanie…

Read More

Nowe, kontrowersyjne uprawnienia UOKiK?

W maju 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadziła szereg zmian w zakresie uprawnień Prezesa UOKiK. Najbardziej kontrowersyjne z nich to: Rozszerzenie odpowiedzialności…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.