...
No Widgets found in the Sidebar

Jaka kara za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Występuje ona, gdy księga jest prowadzona w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.…

Read More

Co to jest KPiR?

KPiR to książka przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgowa przychodów i rozchodów w działalności gospodarczej, prowadzona przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych. Jest to dokument obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.