...
No Widgets found in the Sidebar

KPiR to książka przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgowa przychodów i rozchodów w działalności gospodarczej, prowadzona przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych. Jest to dokument obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

KPiR służy do ujmowania wszystkich przychodów i rozchodów związanych z działalnością gospodarczą. Przychody należy wykazywać w kolejności ich uzyskania, a rozchody w kolejności ich poniesienia.

KPiR może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia KPiR w postaci papierowej przedsiębiorca powinien zachować ją przez okres 5 lat od końca roku podatkowego. W przypadku prowadzenia KPiR w postaci elektronicznej przedsiębiorca powinien zachować ją przez okres 6 lat od końca roku podatkowego.

KPiR jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest ona również wykorzystywana do kontroli działalności gospodarczej przez organy podatkowe.

co to jest KPiR

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Najważniejsze informacje dotyczące KPiR

 • KPiR to ewidencja przychodów i rozchodów w działalności gospodarczej, prowadzona przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych.
 • KPiR jest obligatoryjna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.
 • KPiR służy do ujmowania wszystkich przychodów i rozchodów związanych z działalnością gospodarczą.
 • KPiR może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • KPiR należy zachować przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w przypadku prowadzenia jej w postaci papierowej lub 6 lat od końca roku podatkowego w przypadku prowadzenia jej w postaci elektronicznej.
 • KPiR jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jakie są zalety KPiR?


KPiR, czyli książka przychodów i rozchodów, to obowiązkowa ewidencja księgowa przychodów i rozchodów w działalności gospodarczej, prowadzona przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych. Ma ona wiele zalet, wśród których można wymienić:

 • Jest stosunkowo prosta w prowadzeniu. KPiR jest ewidencją uproszczoną, w której nie ma potrzeby stosowania wielu kont księgowych. Nie wymaga też od przedsiębiorcy posiadania specjalistycznej wiedzy księgowej.
 • Jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego. KPiR jest niezbędna do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
 • Pozwala na kontrolę przychodów i rozchodów. KPiR pozwala przedsiębiorcy na kontrolę przychodów i rozchodów w swojej działalności gospodarczej. Dzięki temu może on lepiej zarządzać finansami firmy i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.
 • Jest wykorzystywana przez organy podatkowe. KPiR jest wykorzystywana przez organy podatkowe do kontroli działalności gospodarczej. Dzięki niej organy podatkowe mogą sprawdzić, czy przedsiębiorca prawidłowo rozlicza podatek dochodowy.

Oto niektóre konkretne korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorca z prowadzenia KPiR:

 • Możliwość rozliczenia części wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. KPiR pozwala na rozliczenie wielu wydatków jako kosztów uzyskania przychodu, co może obniżyć wysokość podatku dochodowego.
 • Dostęp do informacji o przychodach i rozchodach. KPiR zapewnia przedsiębiorcy dostęp do informacji o przychodach i rozchodach w jego działalności gospodarczej. Dzięki temu może on lepiej analizować swoją sytuację finansową i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.
 • Ułatwienie kontroli działalności gospodarczej przez organy podatkowe. KPiR ułatwia kontrolę działalności gospodarczej przez organy podatkowe. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć ewentualnych zaległości podatkowych.

Podsumowując, KPiR jest ważnym dokumentem dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Ma on wiele zalet, które mogą pomóc przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej i obniżeniu kosztów podatkowych.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.