...
No Widgets found in the Sidebar
transakcje internetowe a obowiązki podatkowe

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego, które umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Postępowanie to jest prowadzone w całości w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia i przyspiesza dochodzenie należności.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

EPU może być wszczęte w sprawach o zapłatę, których wartość roszczenia nie przekracza 1 000 000 000 zł. Roszczenie musi być bezsporne, czyli nie może budzić wątpliwości co do jego istnienia i wysokości.

Aby wszcząć postępowanie EPU, należy złożyć w e-sądzie wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Wniosek musi zawierać między innymi:

  • dane stron postępowania,
  • podstawę roszczenia,
  • kwotę dochodzonego roszczenia,
  • dowody na poparcie roszczenia.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty można złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu e-sad.pl.

Sąd, po zapoznaniu się z wnioskiem, wydaje nakaz zapłaty, jeżeli stwierdzi, że roszczenie jest bezsporne. Nakaz zapłaty jest doręczany dłużnikowi, który ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu.

Jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się prawomocny. Wówczas wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.

EPU jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i sprawnie uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Postępowanie to jest proste i tanie, a jego wszczęcie nie wymaga pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie benefity daje karta młodego przedsiębiorcy?

Jakie są potencjalne wady EPU?

EPU jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i sprawnie uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Postępowanie to jest proste i tanie, a jego wszczęcie nie wymaga pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Jednak EPU ma również pewne potencjalne wady, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jego wszczęciu.

  • Wymaga znajomości przepisów prawa cywilnego. Wniosek o wydanie nakazu zapłaty w EPU musi zawierać szereg informacji, w tym dane stron postępowania, podstawę roszczenia, kwotę dochodzonego roszczenia, a także dowody na poparcie roszczenia. Osoba, która nie zna przepisów prawa cywilnego, może mieć problem z poprawnym sporządzeniem wniosku.
  • Nie jest możliwe dochodzenie należności spornych. EPU może być wszczęte tylko w sprawach o zapłatę, których wartość roszczenia nie przekracza 1 000 000 000 zł i których roszczenie jest bezsporne. Jeżeli roszczenie jest sporne, należy wszcząć postępowanie sądowe w tradycyjnej formie.
  • Istnieje ryzyko, że dłużnik wniesie sprzeciw. Dłużnik ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw, postępowanie EPU zostanie umorzone. Wówczas wierzyciel będzie musiał ponownie wszcząć postępowanie sądowe w tradycyjnej formie.

Podsumowując, EPU jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i sprawnie uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, którego roszczenie jest bezsporne. Jednak przed podjęciem decyzji o wszczęciu EPU należy wziąć pod uwagę potencjalne wady tego postępowania.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.