...
No Widgets found in the Sidebar

Jakie firmy mogą się ubiegać o jeden NIP?

Zgodnie z przepisami prawa, tylko spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i komandytowe, mogą ubiegać się o jeden NIP. Spółki te nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.