...
No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

W maju 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadziła szereg zmian w zakresie uprawnień Prezesa UOKiK. Najbardziej kontrowersyjne z nich to:

  • Rozszerzenie odpowiedzialności związków przedsiębiorców za naruszenia prawa konkurencji. Do tej pory, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji przez związek przedsiębiorców, kara nakładana była na sam związek. Nowelizacja wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej także członków związku, którzy byli zaangażowani w działania naruszające prawo.
  • Wprowadzenie nowych uprawnień kontrolnych dla urzędników UOKiK. Urzędnicy UOKiK zyskali możliwość przeprowadzania przeszukań pomieszczeń i rzeczy w sprawach konsumenckich. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały im tylko w sprawach antymonopolowych. Ponadto, urzędnicy mogą teraz dokonywać zakupu kontrolowanego, czyli zawrzeć umowę z przedsiębiorcą i zakupić jego produkt lub usługę w celu sprawdzenia zgodności z prawem.
  • Zmiana sposobu liczenia kar za naruszenia prawa konkurencji. Do tej pory, maksymalny pułap kary za naruszenie prawa konkurencji wynosił 10% obrotu przedsiębiorcy. Nowelizacja wprowadza nowy system, w którym kara nakładana jest w wysokości od 1 do 3% obrotu.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Te zmiany spotkały się z krytyką ze strony przedsiębiorców, którzy twierdzą, że są one zbyt restrykcyjne i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. W szczególności, przedsiębiorcy sprzeciwiają się rozszerzeniu odpowiedzialności związków przedsiębiorców oraz wprowadzeniu nowych uprawnień kontrolnych dla urzędników UOKiK.

Przeciwnicy zmian argumentują, że rozszerzenie odpowiedzialności związków przedsiębiorców może prowadzić do sytuacji, w której członkowie związku będą unikać podejmowania działań na rzecz wspólnych interesów, aby nie narazić się na odpowiedzialność finansową. Ponadto, nowe uprawnienia kontrolne dla urzędników UOKiK mogą być wykorzystywane do nękania przedsiębiorców i wywierania na nich presji.

Zwolennicy zmian twierdzą, że są one konieczne do skutecznego zwalczania naruszeń prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Argumentują, że rozszerzenie odpowiedzialności związków przedsiębiorców pozwoli na zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, które są podejmowane przez grupy przedsiębiorców. Ponadto, nowe uprawnienia kontrolne dla urzędników UOKiK pozwolą na skuteczniejszą kontrolę przestrzegania prawa przez przedsiębiorców.

Ostatecznie, to sądy będą musiały rozstrzygnąć, czy nowe uprawnienia UOKiK są zgodne z prawem.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czy członkowie związków przedsiębiorców mogą uniknąć kar nakładanych przez UOKiK?

Członkowie związków przedsiębiorców mogą uniknąć kar nakładanych przez UOKiK, jeśli będą mogli wykazać, że nie uczestniczyli w działaniach naruszających prawo konkurencji. W tym celu muszą udowodnić, że:

  • nie wiedzieli o naruszeniu;
  • aktywnie zdystansowali się od naruszenia przed wszczęciem postępowania przez UOKiK;
  • podjęli działania w celu zapobiegania lub zaniechania naruszenia.

Jeśli członkowi związku uda się wykazać, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie, to nie będzie zobowiązany do zapłaty kary.

UOKiK

Oto kilka sposobów, w jaki członkowie związków przedsiębiorców mogą uniknąć kar nakładanych przez UOKiK:

  • Dbałość o transparentność działań związku. Członkowie związku powinni mieć dostęp do wszystkich informacji o działaniach związku, w tym do dokumentów i protokołów z posiedzeń. Dzięki temu będą mogli monitorować działania związku i w razie potrzeby zgłaszać swoje uwagi.
  • Udział w podejmowaniu decyzji. Członkowie związku powinni aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez związek. Dzięki temu będą mieli wpływ na kształtowanie polityki związku i będą mogli uniknąć sytuacji, w której będą ponosić odpowiedzialność za działania, których nie popierają.
  • Reakcja na naruszenie prawa. Jeśli członek związku dowie się o naruszeniu prawa konkurencji, to powinien niezwłocznie zgłosić to władzom związku. Dzięki temu związek będzie mógł podjąć działania w celu zapobiegania lub zaniechania naruszenia.

Warto pamiętać, że odpowiedzialność członków związków przedsiębiorców za naruszenia prawa konkurencji jest poważna. Kary nakładane przez UOKiK mogą być bardzo wysokie i mogą mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Dlatego członkowie związków przedsiębiorców powinni zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu działań na rzecz związku i starać się unikać sytuacji, w których mogą narazić się na odpowiedzialność za naruszenie prawa.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.