...
No Widgets found in the Sidebar

Czy możliwy jest leasing oprogramowania?

Tak, leasing oprogramowania jest możliwy. Jest to forma finansowania zakupu oprogramowania, w której leasingodawca (najczęściej firma IT) zakupuje oprogramowanie na własność, a następnie oddaje je w leasing leasingobiorcy (firmy lub…

Read More

Jak banki ustalają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to określenie możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę w określonym czasie. Banki ustalają zdolność kredytową na podstawie następujących czynników: Dochody. Im wyższe dochody, tym większa zdolność kredytowa. Banki biorą…

Read More

Zwykły kredyt obrotowy a kredyt z gwarancją de minimis?

Zwykły kredyt obrotowy to finansowanie udzielane przez bank na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup towarów, usług, materiałów, wypłatę wynagrodzeń, pokrycie bieżących zobowiązań finansowych. Kredyt obrotowy może być udzielany…

Read More

Co to są pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe (ang. P2P lending, peer-to-peer lending) to forma finansowania, w której osoby prywatne udzielają pożyczek innym osobom prywatnym lub firmom. Transakcje odbywają się za pośrednictwem internetowych platform pożyczkowych, które…

Read More

Co może stanowić przedmiot leasingu?

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz ruchoma, która nadaje się do użytku gospodarczego i jest zbywalna. Może to być zarówno rzecz nowa, jak i używana. Do najpopularniejszych przedmiotów leasingu należą:…

Read More

Kiedy leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od kredytu?

Leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od kredytu, gdy: Kupujesz nowy środek trwały. Leasing operacyjny jest najczęściej stosowany do zakupu nowych środków trwałych, takich jak samochody, maszyny czy sprzęt IT. W tym…

Read More

Jakie informacje należy zgłosić w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, a także o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte…

Read More

Jak działa egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to postępowanie sądowe, w którym komornik na wniosek wierzyciela podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego z majątku dłużnika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na…

Read More

Limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej?

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej…

Read More

Co to jest deklaracja VAT?

Deklaracja VAT to dokument, w którym podatnicy VAT rozliczają się z tego podatku. Zawiera ona informacje o dokonanych przez podatnika transakcjach opodatkowanych VAT, tj. o wartości sprzedaży opodatkowanej, wartości zakupów…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.