...
No Widgets found in the Sidebar

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Płynność finansowa firmy to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, pokrywania wierzytelności, spłacania należności oraz zaopatrywania się w produkty i usługi niezbędne w codziennej pracy. Jest to jeden z najważniejszych…

Read More

Czy możliwy jest leasing oprogramowania?

Tak, leasing oprogramowania jest możliwy. Jest to forma finansowania zakupu oprogramowania, w której leasingodawca (najczęściej firma IT) zakupuje oprogramowanie na własność, a następnie oddaje je w leasing leasingobiorcy (firmy lub…

Read More

Jak banki ustalają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to określenie możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę w określonym czasie. Banki ustalają zdolność kredytową na podstawie następujących czynników: Dochody. Im wyższe dochody, tym większa zdolność kredytowa. Banki biorą…

Read More

Zwykły kredyt obrotowy a kredyt z gwarancją de minimis?

Zwykły kredyt obrotowy to finansowanie udzielane przez bank na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup towarów, usług, materiałów, wypłatę wynagrodzeń, pokrycie bieżących zobowiązań finansowych. Kredyt obrotowy może być udzielany…

Read More

Co to są pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe (ang. P2P lending, peer-to-peer lending) to forma finansowania, w której osoby prywatne udzielają pożyczek innym osobom prywatnym lub firmom. Transakcje odbywają się za pośrednictwem internetowych platform pożyczkowych, które…

Read More

Co może stanowić przedmiot leasingu?

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz ruchoma, która nadaje się do użytku gospodarczego i jest zbywalna. Może to być zarówno rzecz nowa, jak i używana. Do najpopularniejszych przedmiotów leasingu należą:…

Read More

Kiedy leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od kredytu?

Leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od kredytu, gdy: Kupujesz nowy środek trwały. Leasing operacyjny jest najczęściej stosowany do zakupu nowych środków trwałych, takich jak samochody, maszyny czy sprzęt IT. W tym…

Read More

Limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej?

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej…

Read More

Co to jest kara umowna?

Kara umowna to określona w umowie kwota pieniężna, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna jest instrumentem prawnym, który ma na celu…

Read More

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj ubezpieczenia, który uzupełnia podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Może obejmować takie usługi jak: Konsultacje u lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania Badania…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.