...
No Widgets found in the Sidebar

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej kwoty, może prowadzić sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez konieczności stosowania kasy fiskalnej.

Limit obrotów oblicza się na podstawie łącznej wartości sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. W przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku, limit obrotów ustala się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym roku.

Przykład:

 • Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2023 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku jego obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych wyniosły 15 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do końca 2023 roku.
 • Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2023 roku. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku jego obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych wyniosły 5 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i musi ją wprowadzić do 31 grudnia 2023 roku.

Przedsiębiorcy, którzy przekroczą limit obrotów, mają obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w terminie 2 miesięcy od dnia przekroczenia limitu.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy są wyjątki od tego limitu?

Tak, są wyjątki od limitu obrotów do korzystania z kasy fiskalnej. Do wyjątków tych należą m.in.:

 • sprzedaż w zakresie dostawy towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. m.in.:
  • sprzedaż detaliczna paliw ciekłych,
  • sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
  • sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
  • sprzedaż detaliczna gier hazardowych,
  • usługi fryzjerskie,
  • usługi kosmetyczne,
  • usługi naprawy pojazdów mechanicznych,
 • sprzedaż towarów i usług w placówkach handlowych lub usługowych, których łączna powierzchnia sprzedaży nie przekracza 20 m2,
 • sprzedaż towarów i usług na odległość (w tym przez internet),
 • sprzedaż towarów i usług w obiektach gastronomicznych, w których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest mniejsza niż 80% całkowitej sprzedaży.

Oprócz wyjątków wymienionych w ustawie o VAT, przedsiębiorca może również uzyskać zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Decyzja ta może być wydana na wniosek przedsiębiorcy, w uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż towarów lub usług, które nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.