No Widgets found in the Sidebar

Kara umowna to określona w umowie kwota pieniężna, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna jest instrumentem prawnym, który ma na celu zapewnienie wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Kara umowna może być zastosowana w przypadku każdego zobowiązania niepieniężnego, a więc zobowiązania do świadczenia, które nie polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej. Przykładami zobowiązań niepieniężnych są:

  • zobowiązanie do wykonania usługi,
  • zobowiązanie do dostarczenia towaru,
  • zobowiązanie do zachowania określonego zachowania,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od określonego zachowania.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kara umowna może być zastosowana w przypadku zarówno niewykonania zobowiązania, jak i jego nienależytego wykonania. Nienależyte wykonanie zobowiązania to wykonanie zobowiązania niezgodnie z jego treścią lub z warunkami umownymi.

Wysokość kary umownej jest ustalana przez strony umowy w dowolnej wysokości. Kara umowna może być zastosowana w całości lub w części, w zależności od stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wierzyciel może dochodzić od dłużnika kary umownej w drodze sądowej.

Kara umowna jest skutecznym instrumentem prawnym, który może zapewnić wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Jednak należy pamiętać, że kara umowna powinna być racjonalna i nie może być rażąco wygórowana.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy można zmniejszyć karę umowną?

Tak, można zmniejszyć karę umowną. Zgodnie z art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli:

  • zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane;
  • kara umowna jest rażąco wygórowana.

Zmniejszenia kary umownej dokonuje sąd na żądanie dłużnika. Sąd podejmuje decyzję o zmniejszeniu kary umownej na podstawie okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności:

  • stopnia wykonania zobowiązania;
  • charakteru zobowiązania;
  • wysokości szkody poniesionej przez wierzyciela;
  • przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

W przypadku, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, sąd może zmniejszyć karę umowną do wysokości wykonanej części zobowiązania. W przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, sąd może zmniejszyć ją do wysokości odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez wierzyciela.

Zmniejszenie kary umownej może być korzystne dla dłużnika, który może uniknąć zapłaty wysokiej kwoty pieniężnej. Jednak należy pamiętać, że zmniejszenie kary umownej nie jest zawsze możliwe. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostało w znacznej części wykonane, a kara umowna nie jest rażąco wygórowana, sąd może nie zgodzić się na jej zmniejszenie.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *