...
No Widgets found in the Sidebar

Co to jest kara umowna?

Kara umowna to określona w umowie kwota pieniężna, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna jest instrumentem prawnym, który ma na celu…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.