...
No Widgets found in the Sidebar

Limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej?

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.