...
No Widgets found in the Sidebar


Egzekucja komornicza to postępowanie sądowe, w którym komornik na wniosek wierzyciela podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego z majątku dłużnika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Egzekucja komornicza może zostać wszczęta na podstawie:

 • tytułu wykonawczego, którym może być:
  • wyrok sądu,
  • nakaz zapłaty,
  • ugoda sądowa,
  • akt notarialny,
 • tytułu egzekucyjnego wystawionego przez inny organ lub instytucję, np. przez organ administracji publicznej lub urząd skarbowy,
 • prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu roszczenia.

Wniosek o wszczęcie egzekucji może złożyć wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy. Wniosek należy złożyć do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika.

Po wszczęciu egzekucji komornik podejmuje czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika. Może to zrobić, m.in. poprzez:

 • przeszukanie mieszkania dłużnika,
 • zajęcie wynagrodzenia dłużnika,
 • zajęcie rachunku bankowego dłużnika,
 • sprzedaż ruchomości dłużnika,
 • sprzedaż nieruchomości dłużnika.

Komornik może również podjąć czynności mające na celu dobrowolną spłatę długu przez dłużnika. Może to zrobić, m.in. poprzez:

 • negocjacje z dłużnikiem,
 • zawarcie ugody z dłużnikiem.

Jeżeli dłużnik nie spłaci długu dobrowolnie, komornik może przystąpić do egzekucji przymusowej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Egzekucja komornicza może zakończyć się w kilku przypadkach, m.in.:

 • spłatą długu przez dłużnika,
 • umorzeniem postępowania egzekucyjnego,
 • uprawomocnieniem się postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
 • uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza jest postępowaniem o charakterze przymusowym. Komornik ma prawo do podejmowania czynności, które są niezbędne do wyegzekwowania roszczenia wierzyciela. Dłużnik jest natomiast zobowiązany do współpracy z komornikiem i umożliwienia mu wykonania czynności egzekucyjnych.

Czy można powstrzymać egzekucję kiedy komornik ma już nakaz?


Tak, można powstrzymać egzekucję komorniczą, nawet jeśli komornik już ma nakaz. Istnieją kilka sposobów na to, aby to zrobić:

 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego: Dłużnik może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Sąd zawiesi postępowanie egzekucyjne, jeżeli uzna, że zachodzą do tego ważne przyczyny, np. dłużnik złożył wniosek o upadłość.
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego: Dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego do sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Sąd umorzy postępowanie egzekucyjne, jeżeli uzna, że roszczenie wierzyciela jest bezpodstawne lub wygasło.
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji: Dłużnik może wystąpić do sądu o wyłączenie spod egzekucji przedmiotu, który ma zostać zajęty przez komornika. Sąd wyłączy przedmiot spod egzekucji, jeżeli uzna, że jego zajęcie narusza prawa dłużnika lub osoby trzeciej.
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych: Dłużnik może wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych. Sąd zwolni dłużnika od kosztów egzekucyjnych, jeżeli uzna, że dłużnik nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W przypadku skierowania egzekucji do wynagrodzenia dłużnika, dłużnik może złożyć do komornika wniosek o rozłożenie długu na raty. Komornik może rozłożyć dług na raty, jeżeli uzna, że dłużnik nie jest w stanie spłacić go w całości jednorazowo.

Jeżeli dłużnik nie złoży żadnego z powyższych wniosków, komornik będzie mógł kontynuować egzekucję.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.