...
No Widgets found in the Sidebar
wkład do spółki komandytowej


Działalność gospodarcza nie może zostać odziedziczona wprost. W razie śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, cały majątek przedsiębiorcy, w tym składniki majątkowe związane z tą działalnością, staje się przedmiotem spadku. Spadkobiercy mogą jednak kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy, jeżeli powołają zarządcę sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza przedsiębiorstwem w spadku od chwili otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny może być powołany przez:

 • przedsiębiorcę w testamencie lub w umowie o zarząd sukcesyjny,
 • spadkobierców przedsiębiorcy,
 • sąd, jeżeli zarządca sukcesyjny nie został powołany ani przez przedsiębiorcę, ani przez spadkobierców.

Zarządca sukcesyjny ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu przedsiębiorstwa w spadku. Może on zawierać nowe umowy, wykonywać dotychczasowe umowy, a także podpisywać dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, spadkobiercy mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności gospodarczej lub o jej likwidacji. W przypadku kontynuowania działalności, spadkobiercy muszą podjąć decyzję o tym, kto będzie prowadził działalność gospodarczą.

Oto kilka zasad dziedziczenia działalności gospodarczej:

 • Działalność gospodarcza nie może zostać odziedziczona wprost.
 • Spadkobiercy mogą kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy, jeżeli powołają zarządcę sukcesyjnego.
 • Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza przedsiębiorstwem w spadku od chwili otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
 • Zarządca sukcesyjny ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu przedsiębiorstwa w spadku.
 • Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, spadkobiercy mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności gospodarczej lub o jej likwidacji.

Czy dziedzicząc działalność wchodzimy we wszystkie prawa i obowiązki firmy?


Tak, dziedzicząc działalność gospodarczą, wchodzimy we wszystkie prawa i obowiązki firmy. Spadkobiercy otrzymują prawa własności do składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą, w tym do:

 • nieruchomości,
 • środków trwałych,
 • zapasów,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • wierzytelności,
 • należności.

Spadkobiercy otrzymują również wszystkie zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, w tym:

 • zobowiązania finansowe,
 • zobowiązania podatkowe,
 • zobowiązania pracownicze.

W związku z tym, dziedziczenie działalności gospodarczej może wiązać się z dużymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Spadkobiercy powinni dokładnie przeanalizować stan finansowy firmy i jej zobowiązania, zanim podejmą decyzję o kontynuowaniu działalności.

Oto kilka ważnych kwestii, o których należy pamiętać w przypadku dziedziczenia działalności gospodarczej:

 • Spadkobiercy powinni jak najszybciej powołać zarządcę sukcesyjnego, który będzie zarządzał działalnością gospodarczą do momentu podziału spadku.
 • Spadkobiercy powinni zgłosić do Urzędu Skarbowego nabycie przedsiębiorstwa w spadku.
 • Spadkobiercy powinni sprawdzić, czy działalność gospodarcza jest zgodna z prawem.
 • Spadkobiercy powinni sprawdzić, czy działalność gospodarcza nie jest obciążona zobowiązaniami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, spadkobiercy powinni skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.