...
No Widgets found in the Sidebar

Na jakich zasadach dziedziczy się działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza nie może zostać odziedziczona wprost. W razie śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, cały majątek przedsiębiorcy, w tym składniki majątkowe związane z tą działalnością, staje się przedmiotem spadku.…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.