...
No Widgets found in the Sidebar

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która reguluje zasady wykonywania określonych czynności, których celem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Jest to umowa rezultatu, co oznacza, że wykonawca dzieła odpowiada za jego rezultat, a nie za sposób jego wykonania.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Umowa o dzieło musi zawierać następujące elementy:

 • określenie stron umowy,
 • przedmiot umowy, czyli zakres prac do wykonania,
 • termin wykonania dzieła,
 • wynagrodzenie wykonawcy dzieła,
 • sposób zapłaty wynagrodzenia.

Dodatkowo, strony umowy mogą w niej określić inne warunki, takie jak:

 • sposób wykonania dzieła,
 • miejsce wykonania dzieła,
 • terminy płatności wynagrodzenia,
 • prawa autorskie do dzieła,
 • kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Umowa o dzieło może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony, musi zostać wskazany w niej termin jej wykonania.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Umowa o dzieło jest stosunkiem prawnym dwustronnie zobowiązującym i wzajemnym. Oznacza to, że obie strony umowy mają wobec siebie określone prawa i obowiązki.

Prawa wykonawcy dzieła:

 • prawo do wynagrodzenia,
 • prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zamawiającego,
 • prawo do zwrotu poniesionych kosztów,
 • prawo do wynagrodzenia za korzystanie z dzieła przez zamawiającego po jego wykonaniu.

Obowiązki wykonawcy dzieła:

 • wykonanie dzieła w sposób należyty,
 • dostarczenie dzieła zamawiającemu,
 • wydanie zamawiającemu dzieła.

Prawa zamawiającego:

 • prawo do odbioru dzieła,
 • prawo do żądania naprawienia szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,
 • prawo do żądania zapłaty wynagrodzenia za dzieło.

Obowiązki zamawiającego:

 • zapłata wynagrodzenia wykonawcy dzieła,
 • przyjęcie dzieła od wykonawcy.

Umowa o dzieło jest często wykorzystywana w obrocie gospodarczym. Jest ona odpowiednią formą zatrudnienia dla osób, które wykonują jednorazowe lub cykliczne prace o określonym zakresie i terminie wykonania.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.