...
No Widgets found in the Sidebar
faktoring - co to jest


Faktoring, czyli nabycie przez faktora wierzytelności od faktoranta, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że faktorant, czyli podmiot, który sprzedaje wierzytelność, wystawia fakturę VAT na faktora, a faktor odlicza podatek VAT od nabycia wierzytelności.

Faktoring nie jest zwolniony z opodatkowania VAT, ponieważ został wyłączony z katalogu usług zwolnionych z VAT w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W poz. 5 pkt 1 tego załącznika wymieniono usługi ściągania długów oraz faktoringu.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jednakże, w przypadku gdy faktorant jest podatnikiem zwolnionym z VAT, wówczas faktoring również jest zwolniony z VAT. Wynika to z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie usług świadczonych między podatnikami zwolnionymi od VAT, opodatkowaniu podlegają jedynie usługi, które nie są zwolnione od VAT.

Opodatkowanie faktoringu VAT-em należy doprowadzić do neutralności podatkowej dla stron transakcji. Oznacza to, że faktorant, który sprzedaje wierzytelność, powinien wystawić fakturę VAT na faktora z wykazaniem kwoty podatku VAT. Faktor, który nabywa wierzytelność, może odliczyć ten podatek VAT od nabycia wierzytelności.

W przypadku gdy faktorant jest podatnikiem zwolnionym z VAT, wówczas faktoring jest zwolniony z VAT. W takim przypadku faktorant nie wystawia faktury VAT na faktora, a faktor nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia wierzytelności.

W przypadku, gdy faktoringowi towarzyszy obowiązek zapłaty podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), wówczas faktorant powinien wskazać na fakturze faktoringowej numer rachunku VAT, na który należy przelać kwotę podatku VAT. Faktor, który dokonuje zapłaty na rzecz faktoranta, powinien dokonać tej płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Przykład:

Faktorant, będący podatnikiem VAT, wystawia fakturę VAT na faktora z wykazaniem kwoty podatku VAT w wysokości 230 zł. Faktor, będący również podatnikiem VAT, odlicza ten podatek VAT od nabycia wierzytelności.

W przypadku, gdy faktorant jest podatnikiem zwolnionym z VAT, wówczas faktoring jest zwolniony z VAT. W takim przypadku faktorant nie wystawia faktury VAT na faktora, a faktor nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia wierzytelności.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.