...
No Widgets found in the Sidebar

Jednorazowa amortyzacja podatkowa to możliwość jednorazowego, w miesiącu oddania do używania, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jednorazowa amortyzacja może być zastosowana w dwóch przypadkach:

  • dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł,
  • dla fabrycznie nowych środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł do 100 000 zł, w ramach pomocy de minimis.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

W przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, jednorazowa amortyzacja jest dokonywana na podstawie art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym przypadku nie ma konieczności dokonywania dodatkowych formalności, takich jak wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych.

W przypadku fabrycznie nowych środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł do 100 000 zł, jednorazowa amortyzacja jest dokonywana na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym przypadku przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  • być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,
  • nie być beneficjentem pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych,
  • nie być w stanie likwidacji lub upadłości.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji, musi złożyć w urzędzie skarbowym informację o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jednorazowa amortyzacja może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć swoje podatki. Dzięki niej przedsiębiorca może odliczyć od przychodów wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w całości, w miesiącu oddania ich do używania.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.