...
No Widgets found in the Sidebar
faktoring - co to jest

Faktoring i forfaiting to usługi finansowe, które pozwalają firmom na uzyskanie szybkiego dostępu do gotówki w zamian za przeniesienie praw do należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring to usługa, w ramach której firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorstwa wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktor wypłaca przedsiębiorstwu określoną kwotę, która jest zazwyczaj niższa od wartości wierzytelności, a następnie samodzielnie zajmuje się ich windykacją.

Forfaiting to usługa podobna do faktoringu, ale dotyczy wyłącznie transakcji międzynarodowych. W ramach forfaitingu forfaiter (instytucja finansowa) wykupuje od eksportera wierzytelność z tytułu sprzedaży towarów lub usług zagranicznym kontrahentowi. Forfaiter wypłaca eksporterowi 100% wartości wierzytelności pomniejszonej o prowizję i marżę.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Główne różnice między faktoringiem a forfaitingiem to:

  • Rodzaj transakcji: faktoring może dotyczyć transakcji krajowych i zagranicznych, natomiast forfaiting dotyczy wyłącznie transakcji międzynarodowych.
  • Wysokość wypłacanej kwoty: w przypadku faktoringu wypłacana kwota jest zazwyczaj niższa od wartości wierzytelności, natomiast w przypadku forfaitingu forfaiter wypłaca eksporterowi 100% wartości wierzytelności pomniejszonej o prowizję i marżę.
  • Ryzyko: faktoring wiąże się z pewnym ryzykiem, że kontrahent nie ureguluje należności. Forfaiting wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ forfaiter wypłaca eksporterowi 100% wartości wierzytelności, a więc ponosi pełną odpowiedzialność za jej nieuregulowanie przez kontrahenta.
  • Koszt: faktoring jest tańszy niż forfaiting.

Faktoring i forfaiting mogą być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki, ale nie mają możliwości pozyskania jej w inny sposób.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jakie są jeszcze sposoby zabezpieczenia spłaty należności?


Oprócz faktoringu i forfaitingu, istnieje wiele innych sposobów zabezpieczenia spłaty należności. Do najpopularniejszych metod należą:

  • Zastaw – polega na ustanowieniu zastawu na rzeczy należącej do dłużnika. W przypadku niewypłacenia należności, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy i zaspokojenia się z uzyskanej kwoty.
  • Przelew wierzytelności – polega na przeniesieniu prawa do dochodzenia należności na rzecz wierzyciela. Wierzyciel, który nabył wierzytelność, ma prawo do jej dochodzenia na swoją rzecz.
  • Gwarancja – polega na udzieleniu przez osobę trzecią gwarancji zapłaty należności. W przypadku niewypłacenia należności, osoba trzecia (gwarant) jest zobowiązana do zapłaty wierzycielowi.
  • Weksel – jest dokumentem zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie. Weksel może być zabezpieczeniem należności.
  • Aval – jest pisemnym zobowiązaniem osoby trzeciej (avalisty) do zapłaty weksla w przypadku niewypłacenia należności przez dłużnika.

Dodatkowo, wierzyciel może zabezpieczyć spłatę należności poprzez zawarcie z dłużnikiem umowy, w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty należności w określonym terminie. Umowa ta może zawierać również dodatkowe postanowienia, które mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa spłaty należności, np. kary umowne za opóźnienie w płatności.

Właściwy wybór metody zabezpieczenia spłaty należności zależy od wielu czynników, w tym rodzaju transakcji, wartości należności, sytuacji finansowej dłużnika i wierzyciela.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.