...
No Widgets found in the Sidebar
VAT - kiedy nie można go odliczyć?

Prawo do odliczenia podatku VAT reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Oznacza to, że podatnik może odliczyć VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które są wykorzystywane w jego działalności gospodarczej, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Istnieje jednak szereg przypadków, w których podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT. Do takich przypadków należą:

 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT,
 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych od VAT,
 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności, które nie mają związku z działalnością gospodarczą podatnika,
 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności, które nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi VAT (np. koszty związane z działalnością nierejestrowaną),
 • nabycie towarów i usług od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,
 • nabycie usług noclegowych i gastronomicznych,
 • nabycie towarów i usług, których faktura nie spełnia wymogów formalnych,
 • nabycie towarów i usług, które nie zostały faktycznie otrzymane lub wykorzystane przez podatnika,
 • nabycie towarów i usług, które nie są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT w danym roku podatkowym.

Odliczenie VAT – kiedy to możliwe?

W niektórych przypadkach podatnik może odliczyć VAT z faktur dokumentujących czynności, które nie spełniają warunków do odliczenia. Do takich przypadków należą:

 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT, ale w niewystarczającym zakresie,
 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, ale w części wykorzystywanej do czynności opodatkowanych VAT,
 • nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT, ale w części wykorzystywanej do czynności zwolnionych od VAT.

Podatnik, który nie ma prawa do odliczenia VAT, powinien ująć podatek naliczony w kosztach uzyskania przychodów.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Na jakich zasadach odlicza się VAT?


Odliczenie podatku VAT reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnik może odliczyć VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które są wykorzystywane w jego działalności gospodarczej, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Odliczenie VAT odbywa się w następujących krokach:

 1. Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług.
 2. Sprawdzenie, czy faktura spełnia wymogi formalne.
 3. Określenie, czy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.
 4. Wyliczenie kwoty podatku naliczonego.
 5. Odliczenie kwoty podatku naliczonego od podatku należnego.

Podatnik może odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.

Kwota podatku naliczonego do odliczenia jest ustalana na podstawie wystawionej faktury. W przypadku faktur korygujących, kwota podatku naliczonego do odliczenia jest ustalana w zależności od rodzaju korekty.

Podatnik może odliczyć VAT w pełnej wysokości, jeżeli nabyte towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT lub zwolnionych od VAT, to kwota podatku naliczonego do odliczenia jest ustalana w proporcji, w jakiej suma wartości sprzedaży opodatkowanej pozostaje do sumy wartości sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej od VAT oraz niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Podatnik, który nie ma prawa do odliczenia VAT, powinien ująć podatek naliczony w kosztach uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego w terminie, może to zrobić w późniejszym terminie, ale nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Do odliczenia podatku naliczonego podatnik jest obowiązany posiadać faktury dokumentujące nabycie towarów lub usług. Faktury powinny spełniać określone w przepisach wymogi formalne. W przypadku braku faktury podatnik może odliczyć VAT na podstawie innych dokumentów, które potwierdzają nabycie towarów lub usług.

Odliczenie podatku naliczonego jest jednym z podstawowych uprawnień podatników VAT. Pozwala ono na zmniejszenie kwoty podatku należnego, co może skutkować obniżeniem zobowiązań podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.