...
No Widgets found in the Sidebar
podatek od darowizn - ile wynosi


W Polsce podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na nabywcy spadku lub darowizny. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem:

 • nabycia w drodze dziedziczenia gospodarstwa rolnego lub leśnego w całości lub w udziale, jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny, który w dniu nabycia jest wpisany do ewidencji producentów rolnych lub ewidencji gospodarstw rolnych, albo jeżeli nabywca jest małżonkiem rolnika indywidualnego, który w dniu nabycia jest wpisany do ewidencji producentów rolnych lub ewidencji gospodarstw rolnych;
 • nabycia w drodze darowizny lub dziedziczenia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, a budynek lub lokal ma być przeznaczony do zamieszkania przez nabywcę i przez co najmniej jednego z jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo lub małżonka, przy czym w przypadku nabycia w drodze darowizny umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego;
 • nabycia w drodze darowizny lub dziedziczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, a mieszkanie lub dom ma być przeznaczony do zamieszkania przez nabywcę i przez co najmniej jednego z jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo lub małżonka, przy czym w przypadku nabycia w drodze darowizny umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego;
 • nabycia w drodze darowizny lub dziedziczenia środków trwałych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, a środki trwałe mają być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę;
 • nabycia w drodze darowizny lub dziedziczenia rzeczy ruchomych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, a rzeczy te mają być przeznaczone do użytku osobistego przez nabywcę.

Wirtualne biuro Kraków

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku nabycia w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje nie wcześniej niż z chwilą zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Podatek od spadków i darowizn jest płacony według następujących stawek:

 • 3% – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, w skład której wchodzą małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha;
 • 6% – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, w skład której wchodzą zięciowie, synowe, teściowie, dziadkowie i rodzeństwo rodzeństwa;
 • 12% – dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, w skład której wchodzą inne osoby.

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn w 2023 roku wynosi:

 • 36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej;
 • 15 900 zł – dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.

W przypadku nabycia darowizny w kwocie przekraczającej kwotę wolną od podatku, nabywca ma obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny. Zgłoszenie darowizny powinno być dokonane na formularzu SD-Z2.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podatek od spadków i darowizn może być odroczony lub rozłożony na raty. Odroczenie lub rozłożenie na raty może być udzielone w przypadku, gdy:

 • nabywca jest niezdolny do samodzielnego utrzymania się lub wychowywania rodziny;
 • nabywca jest w trudnej sytuacji finansowej;
 • nabywca jest zobowiązany do spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej na nabycie przedmiotu darowizny.

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.