...
No Widgets found in the Sidebar

Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą wstępować do związków zawodowych. Prawo to zostało wprowadzone w Polsce 1 stycznia 2019 roku na mocy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, związkiem zawodowym jest dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że do związku zawodowego może przystąpić każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, bez względu na podstawę stosunku prawnego, w którym wykonuje tę pracę.

Oznacza to, że do związku zawodowego mogą przystąpić nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, a nawet osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przystąpienie do związku zawodowego jest dobrowolne i nie może być warunkiem nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w zatrudnieniu.

Zatrudniony na umowę cywilnoprawną, który jest członkiem związku zawodowego, ma takie same prawa jak pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w tym prawo do:

  • uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych w sprawie warunków zatrudnienia i płac,
  • reprezentowania przez związek zawodowy w sporach zbiorowych,
  • korzystania z pomocy prawnej związku zawodowego w sprawach związanych z zatrudnieniem.

Rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne ma na celu zwiększenie ich ochrony i poprawę warunków zatrudnienia.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.