...
No Widgets found in the Sidebar
koncesja - jakie firmy jej potrzebują?

W Polsce koncesja jest wymagana do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Katalog działalności wymagających koncesji został określony w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Do działalności wymagających koncesji w Polsce należą m.in.:

 • obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i sprzedaż paliw i energii
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie lotnictwa cywilnego
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żeglugi śródlądowej
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier hazardowych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług pilotażowych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rzeczoznawczych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług szkoleniowych

Oprócz wyżej wymienionych działalności, koncesja może być wymagana również w innych przypadkach, określonych w przepisach odrębnych.

Koncesjonowanie działalności gospodarczej jest formą reglamentacji działalności gospodarczej, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub obywateli, a także ochronę interesów publicznych.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jakie kary grożą za wykonywanie działalności bez koncesji?

Za wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji grożą następujące kary:

 • kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł;
 • kara ograniczenia wolności do lat 2;
 • kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kary te mogą być nakładane zarówno na przedsiębiorcę, jak i na osobę fizyczną, która wykonuje działalność bez koncesji.

W przypadku, gdy wykonywanie działalności bez koncesji spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo wyrządzi szkodę, kary mogą być wyższe:

 • kara pieniężna w wysokości do 200 000 zł;
 • kara ograniczenia wolności do lat 3;
 • kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kary te mogą być nakładane zarówno na przedsiębiorcę, jak i na osobę fizyczną, która wykonuje działalność bez koncesji.

Oprócz kar przewidzianych w Kodeksie karnym, przedsiębiorca, który wykonuje działalność bez koncesji, może podlegać również sankcjom administracyjnym, takim jak:

 • nakaz zaprzestania wykonywania działalności;
 • nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 • kara pieniężna.

Sankcje administracyjne mogą być nakładane przez organy administracji publicznej, które są właściwe do udzielenia koncesji na dany rodzaj działalności.

Należy pamiętać, że wykonywanie działalności bez koncesji jest nielegalne i może grozić poważnymi konsekwencjami.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.