...
No Widgets found in the Sidebar


Pozwy zbiorowe dla przedsiębiorców to rodzaj postępowania sądowego, w którym grupa przedsiębiorców, którzy ponieśli podobne szkody, występuje wspólnie z jednym roszczeniem przeciwko temu samemu podmiotowi. Postępowanie to ma na celu ułatwienie i przyspieszenie dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, którzy z uwagi na ich liczbę lub charakter szkody nie byliby w stanie tego zrobić indywidualnie.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Aby pozew zbiorowy dla przedsiębiorców mógł być złożony, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Poszkodowani przedsiębiorcy muszą mieć wspólną podstawę prawną roszczenia. Oznacza to, że muszą mieć równe prawa lub obowiązki względem pozwanego oraz ich roszczenia muszą wynikać z tych samych przepisów prawa.
  • Poszkodowanych przedsiębiorców musi być co najmniej dziesięciu.
  • Pokrzywdzeni przedsiębiorcy muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu zbiorowym.

W Polsce przepisy o pozwach zbiorowych zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 roku. Do tej pory złożono kilka pozwów zbiorowych dla przedsiębiorców, w tym przeciwko Skarbowi Państwa w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w czasie pandemii COVID-19.

Przykładowe roszczenia, które mogą być dochodzone w pozwach zbiorowych dla przedsiębiorców, to:

  • Odszkodowanie za szkody majątkowe, takie jak utrata dochodu, utrata mienia lub koszty naprawy uszkodzonego mienia.
  • Odszkodowanie za szkody niemajątkowe, takie jak utracone korzyści, krzywda lub ból i cierpienie.
  • Wykonanie zobowiązania, na przykład zwrot nienależnego świadczenia.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Postępowanie w sprawie pozwu zbiorowego dla przedsiębiorców jest podzielone na dwie fazy:

  • Faza wstępna, w której sąd bada, czy pozew spełnia warunki dopuszczalności.
  • Faza właściwa, w której sąd rozstrzyga o zasadności roszczenia.

Jeżeli sąd uzna, że pozew jest zasadny, to może zasądzić na rzecz poszkodowanych przedsiębiorców odszkodowanie lub wykonanie zobowiązania.

Pozwy zbiorowe dla przedsiębiorców mogą być skutecznym sposobem dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy szkody ponieśli wielu przedsiębiorców, a poszczególne szkody są niewielkie. Pozwy te mogą również pomóc w wyegzekwowaniu roszczeń, które byłyby trudne lub niemożliwe do dochodzenia indywidualnie.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.