...
No Widgets found in the Sidebar
Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wystawiany przez właściwy organ podatkowy danego kraju, który potwierdza, że dana osoba lub firma jest jego rezydentem podatkowym. Rezydencja podatkowa określa, w jakim kraju dany podmiot podlega obowiązkowi podatkowemu od swoich dochodów.

W przypadku osób fizycznych rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie kryterium stałego miejsca zamieszkania. Osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym państwa, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania, to znaczy miejsce, w którym przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W przypadku osób prawnych rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie kryterium siedziby. Osoba prawna jest rezydentem podatkowym państwa, w którym ma swoją siedzibę.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego wystawienia, chyba że certyfikat ten określa inną datę (okres) jego ważności.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Certyfikat rezydencji podatkowej jest potrzebny w przypadku:

 • dokonywania płatności na rzecz nierezydenta podatkowego,
 • rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą,
 • korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Polsce certyfikat rezydencji podatkowej dla osób fizycznych i prawnych można uzyskać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem ważnym dla celów podatkowych. Jego posiadanie może uchronić podatnika od zapłaty podatku lub umożliwić uiszczenie niższej należności.

Co dzieje się z podatnikiem który utracił certyfikat rezydencji podatkowej?

W przypadku utraty certyfikatu rezydencji podatkowej podatnik może:

 • wystąpić o wydanie nowego certyfikatu rezydencji podatkowej,
 • przedstawić inne dokumenty potwierdzające jego rezydencję podatkową,
 • uiścić podatek bez uwzględnienia certyfikatu rezydencji podatkowej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wystąpienie o wydanie nowego certyfikatu rezydencji podatkowej jest najpewniejszym sposobem na potwierdzenie swojej rezydencji podatkowej. Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W przypadku gdy podatnik nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej, może przedstawić inne dokumenty potwierdzające jego rezydencję podatkową. Dokumentami takimi mogą być:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub siedzibę,
 • dokument potwierdzający źródła dochodów,
 • inne dokumenty potwierdzające rezydencję podatkową.

Jeżeli podatnik nie przedstawi żadnych dokumentów potwierdzających jego rezydencję podatkową, wówczas płatnik podatku może pobrać podatek bez uwzględnienia certyfikatu rezydencji podatkowej. W takim przypadku podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku.

W Polsce w przypadku utraty certyfikatu rezydencji podatkowej podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej.

Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć utraty certyfikatu rezydencji podatkowej:

 • przechowuj certyfikat rezydencji podatkowej w bezpiecznym miejscu,
 • sporządz kopię certyfikatu rezydencji podatkowej i przechowuj ją w innym miejscu,
 • w przypadku utraty certyfikatu rezydencji podatkowej niezwłocznie wystąpij o wydanie nowego certyfikatu.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.