...
No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

Ulga na złe długi to preferencja podatkowa, która umożliwia podatnikom odzyskanie podatku VAT i/lub podatku dochodowego od towarów i usług w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana przez dłużnika w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Ulga na złe długi w podatku VAT

W przypadku podatku VAT ulga na złe długi polega na skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W przypadku podatku dochodowego ulga na złe długi polega na odliczeniu od dochodu straty podatkowej w wysokości niezapłaconej należności, pomniejszonej o podatek VAT, który został naliczony od tej należności.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wierzytelność musi być wymagalna, tj. upłynął termin płatności wskazany na fakturze lub umowie;
  • nieściągalność wierzytelności musi zostać uprawdopodobniona, co oznacza, że wierzyciel musi podjąć działania w celu odzyskania należności, np. wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, rozpocząć postępowanie sądowe lub komornicze;
  • wierzytelność musi pochodzić z dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Sposób wyliczenia ulgi na złe długi

Ulga na złe długi w podatku VAT obliczana jest w następujący sposób:

Kwota ulgi = Wartość wierzytelności netto * Kwota VAT

Ulga na złe długi w podatku dochodowym obliczana jest w następujący sposób:

Kwota ulgi = Wartość wierzytelności netto - Kwota VAT

Jak wykazać ulgę na złe długi

Ulga na złe długi w podatku VAT wykazywana jest w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_VAT. Podmioty, które stosują wspomnianą ulgę, muszą oznaczyć w JPK pole „Korekta Podstawy Opodatkowania”.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym wykazywana jest w zeznaniu rocznym PIT lub CIT.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.