...
No Widgets found in the Sidebar
błędy biura rachunkowego

Odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego może być ponoszona przez różne podmioty, w zależności od rodzaju błędu i jego skutków.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kierownik jednostki

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych jednostki, zaległości podatkowe oraz ZUS. Oznacza to, że to kierownik jednostki jest zobowiązany do nadzorowania pracy biura rachunkowego i zapewnienia, że księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe może ponosić odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych, jeżeli te błędy są wynikiem nienależytego wykonania umowy o prowadzenie księgowości. W takim przypadku biuro rachunkowe może zostać zobowiązane do naprawienia szkody, którą poniósł klient w wyniku błędu.

Księgowy

Księgowy może ponosić odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych, jeżeli te błędy są wynikiem jego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. W takim przypadku księgowy może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, którą poniósł klient w wyniku błędu.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Urząd skarbowy

W przypadku, gdy błędy biura rachunkowego doprowadziły do zaległości podatkowych lub ZUS, urząd skarbowy może nałożyć na biuro rachunkowe karę pieniężną.

Przykłady odpowiedzialności za błędy biura rachunkowego

 • Kierownik jednostki poniesie odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych, jeżeli nie nadzór nad pracą biura rachunkowego był wystarczający.
 • Biuro rachunkowe poniesie odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych, jeżeli błędy te zostały popełnione z powodu nienależytego wykonania umowy o prowadzenie księgowości.
 • Księgowy poniesie odpowiedzialność za błędy w księgach rachunkowych, jeżeli błędy te zostały popełnione z powodu jego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

Jak uniknąć błędów biura rachunkowego?

Aby uniknąć błędów biura rachunkowego, warto:

 • Wybrać biuro rachunkowe z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 • Dokładnie zapoznać się z umową o prowadzenie księgowości.
 • Regularnie sprawdzać księgi rachunkowe.
 • W przypadku stwierdzenia błędów, niezwłocznie skontaktować się z biurem rachunkowym.

Czy biuro ponosi odpowiedzialność majątkową za popełnione błędy?

Tak, biuro rachunkowe może ponosić odpowiedzialność majątkową za popełnione błędy. Odpowiedzialność ta może być oparta na kilku podstawach:

 • Naruszenie umowy o świadczenie usług – biuro rachunkowe może zostać zobowiązane do naprawienia szkody, którą poniosł klient w wyniku nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług.
 • Wina umyślna lub rażące niedbalstwo – biuro rachunkowe może zostać zobowiązane do naprawienia szkody, którą poniosł klient w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa księgowego.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła – biuro rachunkowe może zostać zobowiązane do naprawienia szkody, którą poniósł klient w wyniku wadliwości wykonanej usługi księgowej.

Odpowiedzialność majątkowa biura rachunkowego może obejmować zarówno szkody materialne, jak i niematerialne. Do szkod materialnych można zaliczyć przykładowo:

 • Straty finansowe, spowodowane np. zaległościami podatkowymi lub ZUS.
 • Uszczerbek w majątku, spowodowany np. błędami w rozliczeniach podatkowych lub księgowych.
 • Koszty związane z naprawieniem szkód, spowodowanych błędami biura rachunkowego.

Do szkód niematerialnych można zaliczyć przykładowo:

 • Straty reputacyjne, spowodowane np. błędami w rozliczeniach podatkowych lub księgowych.
 • Straty związane z utrudnieniem prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowane np. błędami w rozliczeniach podatkowych lub księgowych.

W przypadku stwierdzenia błędów w księgach rachunkowych, klient może złożyć do biura rachunkowego reklamację. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, klient może skierować sprawę na drogę sądową.

Aby uniknąć odpowiedzialności majątkowej, biura rachunkowe powinny:

 • Dbać o wysoką jakość świadczonych usług.
 • Regularnie szkolić pracowników.
 • Stosować odpowiednie procedury i systemy kontroli.
 • Posiadać ubezpieczenie OC.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.