...
No Widgets found in the Sidebar

Przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe (dane wrażliwe), ma obowiązek zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo. Obowiązek ten wynika z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Środki te powinny być dostosowane do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Przykładowe środki techniczne i organizacyjne, które może wdrożyć przedsiębiorca, to:

 • stosowanie silnych haseł i ich regularna zmiana,
 • szyfrowanie danych,
 • ochrona urządzeń i systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Przedsiębiorca powinien również przeprowadzać regularne audyty bezpieczeństwa danych osobowych, aby ocenić skuteczność wdrożonych środków.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie organ nadzorczy, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W niektórych przypadkach przedsiębiorca jest również zobowiązany poinformować osoby, których dane osobowe zostały naruszone.

Ochrona danych osobowych jest ważna dla przedsiębiorców, ponieważ może im pomóc uniknąć konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

Jakie dane podlegają ochronie RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chroni wszystkie dane osobowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie danej osoby, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane biometryczne, dane o stanie zdrowia, dane o preferencjach i zachowaniach.

RODO chroni również dane szczególnie chronione, takie jak:

 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji osoby fizycznej,
 • dane o zdrowiu,
 • dane o seksualności lub orientacji seksualnej,
 • dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Dane te są uważane za szczególnie wrażliwe i wymagają szczególnej ochrony.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dane osobowe, które zostały anonimizowane lub zagregowane, nie podlegają ochronie RODO. Anonimizacja danych polega na usunięciu lub zamaskowaniu wszelkich informacji, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Aggregacja danych polega na połączeniu danych osobowych wielu osób w taki sposób, że nie można już ich przypisać do konkretnej osoby.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.