...
No Widgets found in the Sidebar


Kontrola urzędu skarbowego jest czynnością sprawdzającą, którą przeprowadzają funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika. Kontrola może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kontrola może być przeprowadzana na podstawie:

 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • postanowienia o przeprowadzeniu kontroli, wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadkach określonych w ustawie podatkowej;
 • postanowienia o przeszukaniu, wydanego przez sąd lub prokuratora.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może być wydane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Kontrola może być przedłużona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona w siedzibie podatnika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w innym miejscu, gdzie znajdują się dokumenty lub inne dowody mogące mieć znaczenie dla sprawy.

W trakcie kontroli funkcjonariusze KAS mogą przesłuchiwać podatnika, świadków oraz żądać udostępnienia dokumentów lub innych dowodów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, funkcjonariusze KAS mogą wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego.

Kontrola urzędu skarbowego jest istotnym elementem systemu podatkowego, służącym zapewnieniu prawidłowości i legalności rozliczeń podatkowych.

Jakie uprawnienia kontrolne posiada urząd skarbowy?

Urząd skarbowy posiada szerokie uprawnienia kontrolne, które umożliwiają mu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowych podatników. Do najważniejszych uprawnień kontrolnych urzędu skarbowego należą:

 • Wydawanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje naczelnik urzędu skarbowego. Upoważnienie powinno zawierać informację o zakresie kontroli, o osobach upoważnionych do jej przeprowadzenia oraz o terminie rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
 • Prowadzenie kontroli w siedzibie podatnika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w innym miejscu, gdzie znajdują się dokumenty lub inne dowody mogące mieć znaczenie dla sprawy. Kontrola może być przeprowadzana w obecności podatnika lub jego przedstawiciela.
 • Żądanie udostępnienia dokumentów lub innych dowodów. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą żądać udostępnienia im dokumentów lub innych dowodów, które mają znaczenie dla sprawy.
 • Przesłuchanie podatnika, świadków i innych osób. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą przesłuchać podatnika, świadków i inne osoby, które mogą mieć wiedzę na temat sprawy.
 • Rewizja towarów, wyrobów i środków przewozowych. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą przeprowadzać rewizję towarów, wyrobów i środków przewozowych w celu sprawdzenia, czy nie zostały naruszone przepisy celne lub podatkowe.
 • Przeszukiwanie osób. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą przeszukiwać osoby w celu znalezienia dokumentów lub innych dowodów mogących mieć znaczenie dla sprawy.
 • Konwój i strzeżenie towarów. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą konwojować i strzec towary w celu zabezpieczenia ich przed utratą lub uszkodzeniem.
 • Kontrola przesyłek pocztowych. Funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą kontrolować przesyłki pocztowe w celu sprawdzenia, czy nie zawierają towarów objętych zakazem lub ograniczeniem obrotu.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Urzędy skarbowe mogą również korzystać z pomocy innych organów, takich jak policja, prokuratura czy służby celne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, urzędy skarbowe mogą wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.