...
No Widgets found in the Sidebar
kim jest polski przedsiębiorca

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie jest zdefiniowane w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Oznacza to, że przedsiębiorcą w Polsce może być każdy, kto podejmuje działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w jakiej prowadzi swoją działalność.

Przykładami polskich przedsiębiorców są:

Przedsiębiorcy odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce. To oni tworzą miejsca pracy, inwestują w rozwój nowych technologii i produktów, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

W Polsce jest około 2,5 miliona przedsiębiorców. Wśród nich dominują osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie są największe problemy polskich przedsiębiorców?

Według różnych badań, przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, największe problemy, z jakimi się oni borykają, to:

 • Zbyt wysoki poziom obciążeń podatkowych. To problem, który dotyka wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość ich działalności. W Polsce przedsiębiorcy płacą wysokie podatki od dochodów, od towarów i usług, a także inne podatki i opłaty. To znacząco obciąża ich finanse i może utrudniać rozwój działalności gospodarczej.
 • Niestabilne przepisy prawne. Polskie prawo gospodarcze jest często zmieniane i modyfikowane. To może wprowadzać przedsiębiorców w błąd i utrudniać im planowanie działalności gospodarczej.
 • Trudne warunki dostępu do kapitału. Przedsiębiorcy często mają problemy z uzyskaniem kredytów i innych form finansowania swojej działalności. To może utrudniać im rozwój i ekspansję.
 • Brak wykwalifikowanych pracowników. W Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby pracować w przedsiębiorstwach. To może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększać koszty zatrudnienia.
 • Niska konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Polskie przedsiębiorstwa często nie są w stanie konkurować z firmami zagranicznymi, które mają dostęp do większych rynków i większych środków finansowych. To może utrudniać im eksport swoich produktów i usług.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wśród innych problemów, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy, można wymienić:

 • Niekorzystne warunki działania na rynku wewnętrznym, takie jak wysokie koszty pracy, niewystarczająca infrastruktura, brak dostępu do nowoczesnych technologii.
 • Bariery w dostępie do informacji i doradztwa dla przedsiębiorców.
 • Problemy z ochroną własności intelektualnej i praw konsumentów.

Rozwiązywanie tych problemów jest ważne dla rozwoju polskiej gospodarki i zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Co spowodowało, że w Polsce jest tak dużo przedsiębiorców?


Istnieje wiele czynników, które przyczyniły się do dużego udziału przedsiębiorców w polskiej gospodarce. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zmiana ustroju politycznego w 1989 roku. Upadek komunizmu i wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej stworzyły nowe możliwości dla przedsiębiorców.
 • Dostęp do kapitału. W ostatnich latach w Polsce zwiększył się dostęp do kapitału dla przedsiębiorców. Powstało wiele instytucji finansowych, które oferują kredyty i inne formy finansowania dla firm.
 • Programy wspierające przedsiębiorczość. Rząd Polski prowadzi wiele programów wspierających przedsiębiorczość, takich jak pożyczki dla start-upów, dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorców czy pomoc w pozyskaniu klientów.
 • Zmiana mentalności Polaków. Coraz więcej Polaków jest przekonanych, że warto założyć własną firmę i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo, w ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost popularności samozatrudnienia. Jest to spowodowane m.in. wzrostem kosztów pracy, które sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej jest bardziej opłacalne niż praca na etacie.

Oto niektóre z konkretnych przykładów czynników, które przyczyniły się do wzrostu liczby przedsiębiorców w Polsce:

 • Wprowadzenie w 2018 roku ustawy o Prawie przedsiębiorców. Nowa ustawa ułatwiła zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez ograniczenie liczby wymaganych zezwoleń i licencji.
 • Wprowadzenie w 2020 roku pakietu antykryzysowego. Pakiet ten obejmował szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, takich jak zwolnienie z ZUS-u czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
 • Rozwój nowych technologii. Nowe technologie, takie jak Internet, sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, umożliwiając prowadzenie działalności gospodarczej w internecie, a także tworzenie nowych produktów i usług.

Wpływ tych czynników na rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest niewątpliwy. Liczba przedsiębiorców w Polsce nadal rośnie i prognozuje się, że będzie ona nadal rosła w najbliższych latach.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.