...
No Widgets found in the Sidebar
jakie są rodzaje faktur

W obrocie gospodarczym możemy wyróżnić następujące rodzaje faktur:

 • Faktura sprzedaży – wystawiana jest przez sprzedawcę towarów lub usług na rzecz nabywcy. Jest podstawą do rozliczenia podatku VAT.
 • Faktura zaliczkowa – wystawiana jest przez sprzedawcę na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. Jest podstawą do rozliczenia podatku VAT w zakresie otrzymanej zaliczki.
 • Faktura końcowa – wystawiana jest przez sprzedawcę w przypadku, gdy faktura zaliczkowa nie dokumentuje całości transakcji.
 • Faktura korygująca – wystawiana jest w celu udokumentowania zmiany danych zawartych w fakturze pierwotnej. Może ona dotyczyć ceny, ilości, wartości, daty lub innych danych.
 • Faktura VAT marża – wystawiana jest przez podatników, którzy rozliczają podatek VAT w formie marży.
 • Faktura VAT RR – wystawiana jest przez podatników, którzy rozliczają podatek VAT w formie refaktury.
 • Faktura podatnika zwolnionego z VAT – wystawiana jest przez podatników, którzy nie mają obowiązku rozliczenia podatku VAT.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Oprócz tych podstawowych rodzajów faktur, w obrocie gospodarczym możemy spotkać się również z innymi, mniej popularnymi rodzajami, takimi jak:

 • Faktura pro forma – wystawiana jest w celu potwierdzenia warunków transakcji, przed jej faktycznym dokonaniem. Nie jest dokumentem księgowym.
 • Faktura uproszczona – może być wystawiona w przypadku sprzedaży towarów lub usług o wartości nieprzekraczającej 450 zł brutto (100 euro). Zawiera mniej danych niż zwykła faktura.

Podatnicy powinni pamiętać o tym, że każdy rodzaj faktury ma swoje odrębne zasady wystawiania i rozliczenia. Niedopełnienie tych zasad może skutkować sankcjami podatkowymi.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Rodzaje faktur – Czy każda z tych faktur wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT?

Nie, nie każda faktura wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT. Obowiązek ten powstaje tylko w przypadku sprzedaży towarów lub usług, które podlegają opodatkowaniu VAT.

W przypadku sprzedaży towarów lub usług, które są zwolnione z VAT, faktura nie zawiera kwoty podatku VAT. W takim przypadku na fakturze należy umieścić adnotację „zwolnienie z VAT” lub „VAT zwolniony”.

Obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje również w przypadku sprzedaży towarów lub usług, które są opodatkowane stawką 0% VAT. W takim przypadku na fakturze należy umieścić kwotę podatku VAT, ale kwota ta nie jest należna do zapłaty.

Obowiązek zapłaty podatku VAT nie powstaje w przypadku wystawiania faktury pro forma lub faktury uproszczonej. W takim przypadku faktura nie jest dokumentem księgowym i nie stanowi podstawy do rozliczenia podatku VAT.

Podsumowując, obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje tylko w przypadku sprzedaży towarów lub usług, które podlegają opodatkowaniu VAT stawką podstawową, zwolnieniem z VAT lub stawką 0% VAT.

Kto Ponosi odpowiedzialność za podatek VAT w przypadku braku jego zapłaty?

Odpowiedzialność za podatek VAT w przypadku braku jego zapłaty może ponosić:

 • Sprzedawca – w przypadku, gdy nie dopełnił on obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, takich jak: wystawianie faktur, składanie deklaracji VAT, odprowadzanie podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.
 • Nabywca – w przypadku, gdy w momencie dokonania transakcji wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że sprzedawca nie zapłaci podatku VAT.

Odpowiedzialność sprzedawcy jest zasadnicza, a odpowiedzialność nabywcy jest dodatkowa. Oznacza to, że organ podatkowy może żądać zapłaty podatku VAT od sprzedawcy w pierwszej kolejności. Dopiero w przypadku, gdy sprzedawca nie będzie w stanie uregulować zobowiązania, organ podatkowy może żądać zapłaty podatku VAT od nabywcy.

Odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT jest określana jako odpowiedzialność solidarna. Oznacza to, że nabywca odpowiada za podatek VAT całym swoim majątkiem, tak jakby był on jego własnym zobowiązaniem.

Odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT może powstać w przypadku, gdy:

 • Nabywca otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu VAT.
 • Nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że sprzedawca nie zapłaci podatku VAT.

Rodzaje faktur – O tym, czy nabywca miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że sprzedawca nie zapłaci podatku VAT, decyduje organ podatkowy w drodze decyzji podatkowej. W szczególności, organ podatkowy może wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Cena towarów lub usług była znacznie niższa niż ich wartość rynkowa.
 • Sprzedawca nie był zarejestrowany jako podatnik VAT.
 • Sprzedawca miał negatywną historię w zakresie płacenia podatków.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT jest dodatkowa, a nie główna. Oznacza to, że nabywca nie będzie odpowiadał za podatek VAT, jeżeli sprzedawca ureguluje swoje zobowiązanie.

Zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej? Skorzystaj z usług wirtualnego biura w KrakowieKONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.