...
No Widgets found in the Sidebar


Ochrona znaku towarowego to prawo przyznawane właścicielowi znaku towarowego, które pozwala mu na wyłączne używanie znaku w określonych towarach lub usługach. Uzyskanie ochrony znaku towarowego daje właścicielowi szereg korzyści, takich jak:

  • Możliwość swobodnego używania znaku w celach komercyjnych lub zawodowych;
  • Ochrona przed używaniem podobnego znaku przez inne osoby;
  • Możliwość dochodzenia roszczeń od osób naruszających prawa ochronne na znak towarowy;
  • Budowanie wartości marki i prestiżu przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego, należy złożyć wniosek o rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym. Wniosek powinien zawierać opis znaku towarowego, wykaz towarów lub usług, na które znak jest rejestrowany, oraz dowód używania znaku.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Po zarejestrowaniu znaku towarowego właściciel uzyskuje prawo do wyłącznego używania znaku w określonych towarach lub usługach na terenie całego kraju. Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje przez okres dziesięciu lat i może być przedłużane na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Ochrona znaku towarowego jest ważna dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić swoją markę i uniknąć nieuczciwej konkurencji.

Czy znak towarowy można wynająć?

Tak, znak towarowy można wynająć. W praktyce odbywa się to na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego. Umowa dzierżawy znaku towarowego jest umową cywilnoprawną, która pozwala właścicielowi znaku towarowego (dzierżawicielowi) na udzielenie innej osobie (dzierżawcy) prawa do używania znaku towarowego w określonych towarach lub usługach.

Umowa dzierżawy znaku towarowego powinna zawierać następujące elementy:

  • Określenie stron umowy;
  • Opis znaku towarowego;
  • Wykaz towarów lub usług, na które dzierżawca ma uzyskać prawo do używania znaku towarowego;
  • Okres trwania dzierżawy;
  • Wynagrodzenie dzierżawcy za korzystanie ze znaku towarowego;
  • Warunki wypowiedzenia umowy.

Dzierżawca znaku towarowego ma prawo do używania znaku towarowego w określonych towarach lub usługach w taki sam sposób jak właściciel znaku towarowego. Dzierżawca ma także prawo do dochodzenia roszczeń od osób naruszających jego prawa wynikające z umowy dzierżawy.

Dzierżawa znaku towarowego może być korzystna dla obu stron umowy. Właściciel znaku towarowego może uzyskać dodatkowe źródło przychodów, a dzierżawca może uzyskać prawo do używania wartościowej marki bez konieczności ponoszenia kosztów jej rejestracji.

Należy jednak pamiętać, że umowa dzierżawy znaku towarowego jest umową cywilnoprawną, dlatego należy ją dokładnie przeanalizować przed jej podpisaniem.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.