...
No Widgets found in the Sidebar


Pracownicy sezonowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony, która określa okres trwania stosunku pracy. Okres ten może być określony konkretną datą lub zdarzeniem, którego wystąpienie spowoduje rozwiązanie umowy.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Przykładowe zdarzenia, które mogą być podstawą rozwiązania umowy o pracę sezonowej to:

  • zakończenie sezonu turystycznego,
  • zakończenie zbiorów owoców lub warzyw,
  • zakończenie remontu,
  • zakończenie prac budowlanych.

W przypadku pracy sezonowej nie stosuje się limitów ilościowych i czasowych dotyczących umów terminowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy może być zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę na czas określony, nawet jeśli łącznie będą one obejmować okres dłuższy niż 33 miesiące.

Pracownicy sezonowi mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że mają prawo do wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego, płatnego zwolnienia chorobowego, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, a także do innych świadczeń przewidzianych w Kodeksie pracy.

Specyficzną formą zatrudnienia pracowników sezonowych jest umowa o pomoc przy zbiorach. Umowa ta może być zawarta z osobą, która nie posiada kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy danego rodzaju. Umowa o pomoc przy zbiorach może być zawarta na okres nie dłuższy niż 60 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownicy sezonowi są zatrudniani w różnych branżach, w tym w rolnictwie, turystyce, handlu, budownictwie i usługach. Są to osoby, które poszukują pracy na czas określony, najczęściej w okresie wakacyjnym lub w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czym różni się umowa sezonowa od normalnej umowy o pracę?

Umowa sezonowa różni się od normalnej umowy o pracę w następujących aspektach:

  • Okres trwania: Umowa sezonowa jest umową o pracę na czas określony, która określa okres trwania stosunku pracy. Okres ten może być określony konkretną datą lub zdarzeniem, którego wystąpienie spowoduje rozwiązanie umowy. Normalna umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
  • Limity ilościowe i czasowe dotyczące umów terminowych: W przypadku pracy sezonowej nie stosuje się limitów ilościowych i czasowych dotyczących umów terminowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy może być zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę na czas określony, nawet jeśli łącznie będą one obejmować okres dłuższy niż 33 miesiące. W przypadku normalnej umowy o pracę na czas określony, pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony w okresie nieprzekraczającym 33 miesięcy.
  • Prawa i obowiązki pracowników: Pracownicy sezonowi mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że mają prawo do wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego, płatnego zwolnienia chorobowego, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, a także do innych świadczeń przewidzianych w Kodeksie pracy.

Podsumowując, umowa sezonowa jest umową o pracę na czas określony, która jest zawierana w celu wykonywania pracy sezonowej. Pracownicy sezonowi mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.