...
No Widgets found in the Sidebar
nadpłacone składki ZUS

Nadpłacone składki ZUS można rozliczyć na dwa sposoby:

  • Zwrot nadpłaty – płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-P) do ZUS. Wniosek należy złożyć w terminie 3 lat od dnia, w którym nadpłata powstała.
  • Rozliczenie nadpłaty z bieżącymi lub przyszłymi składkami – w przypadku braku zaległości w opłacaniu składek, nadpłata zostanie automatycznie rozliczona z bieżącymi lub przyszłymi składkami.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

W celu rozliczenia nadpłaconych składek ZUS należy:

  1. Ustalić kwotę nadpłaty – można to zrobić na podstawie danych z rozliczeń ZUS lub obliczyć samodzielnie.
  2. Złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-P) lub złożyć wniosek o rozliczenie nadpłaty z bieżącymi lub przyszłymi składkami.

Wniosek RZS-P można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej wniosek należy złożyć w placówce ZUS. W formie elektronicznej wniosek można złożyć przez PUE ZUS lub portal Emp@tia.

Wniosek RZS-P należy wypełnić zgodnie z instrukcją. Należy podać w nim dane płatnika składek, dane osoby ubezpieczonej, kwotę nadpłaty oraz przyczynę powstania nadpłaty.

Po złożeniu wniosku ZUS rozpatrzy go w terminie 30 dni. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, ZUS zwróci nadpłatę na konto płatnika składek.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

W przypadku rozliczenia nadpłaty z bieżącymi lub przyszłymi składkami, ZUS nie wypłaca płatnikowi składek środków pieniężnych. Nadpłata zostanie automatycznie odliczona od należnych składek.

Zwrot nadpłaconych składek ZUS jest bezpłatny.

Kiedy nie można rządać od ZUS zwrotu nadpłaconej składki?

ZUS nie zwróci nadpłaconej składki, jeśli:

  • nadpłata nie powstała z winy płatnika składek,
  • płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 3 lat od dnia, w którym nadpłata powstała,
  • płatnik składek ma zaległości w opłacaniu składek.

Nadpłata nie powstała z winy płatnika składek, jeśli powstała na skutek błędnego działania ZUS lub błędnej interpretacji przepisów przez płatnika składek.

Wniosek o zwrot nadpłaty należy złożyć w terminie 3 lat od dnia, w którym nadpłata powstała. Po upływie tego terminu nadpłata przepada.

W przypadku posiadania zaległości w opłacaniu składek, nadpłata zostanie automatycznie rozliczona z zaległościami. W takim przypadku płatnik składek nie otrzyma zwrotu nadpłaty.

W przypadku wątpliwości, czy można żądać od ZUS zwrotu nadpłaconej składki, należy skontaktować się z ZUS.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.