...
No Widgets found in the Sidebar


Polskie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na wiele różnych celów. Do najważniejszych rodzajów dofinansowań należą:

 • Dotacje bezzwrotne – to najbardziej popularny rodzaj dofinansowania z UE. Dotyczą one najczęściej inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa, takich jak zakup nowych maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy badania i rozwój. Wysokość dotacji może sięgać nawet 70% wysokości kosztów projektu.
 • Pożyczki – to kolejny rodzaj dofinansowania, który może być udzielony polskim przedsiębiorstwom. Pożyczki z UE są dostępne na preferencyjnych warunkach, takich jak niższe oprocentowanie czy dłuższy okres spłaty.
 • Finansowanie zwrotne – to rodzaj dofinansowania, który polega na zwrotnej wypłacie środków z UE w przypadku osiągnięcia przez przedsiębiorstwo określonych celów. Finansowanie zwrotne jest często wykorzystywane do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, czy rozwoju eksportu.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Dodatkowo, polskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z innych form wsparcia ze środków UE, takich jak:

 • Porady i szkolenia – UE oferuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, które mają pomóc im w rozwoju biznesu.
 • Wsparcie marketingowe – UE może udzielić wsparcia marketingowego przedsiębiorstwom, które chcą promować swoje produkty i usługi na rynku UE.

W celu uzyskania dofinansowania z UE, przedsiębiorstwo musi spełnić określone warunki. Najważniejsze z nich to:

 • Rejestracja w Polsce
 • Zgodność z przepisami UE
 • Posiadanie planu rozwoju przedsiębiorstwa

Informacje o dofinansowaniu z UE dla polskich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oto kilka przykładów projektów, które mogą zostać dofinansowane z UE:

 • Zakup nowych maszyn i urządzeń w celu zwiększenia wydajności produkcji
 • Modernizacja zakładu produkcyjnego w celu poprawy warunków pracy
 • Badania i rozwój nowych produktów lub technologii
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Rozwój eksportu

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z dofinansowania z UE, powinny zapoznać się z dostępnymi programami i złożyć wniosek o dofinansowanie.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czy budżet na dofinansowania jest ograniczony?


Tak, budżet na dofinansowania z UE jest ograniczony. Każdy program ma określony limit środków, który jest rozdzielany wśród projektów, które spełniają określone kryteria. W związku z tym, nie wszystkie projekty, które zostaną złożone, otrzymają dofinansowanie.

Wartość dofinansowania z UE zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Cel projektu
 • Koszt projektu
 • Liczba wniosków o dofinansowanie

W przypadku projektów o dużym znaczeniu dla rozwoju kraju, UE może zwiększyć budżet programu lub uruchomić nowe programy.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać dofinansowanie z UE, powinny złożyć wniosek o dofinansowanie jak najszybciej. W przypadku dużych programów, wnioski o dofinansowanie mogą być rozpatrywane przez kilka miesięcy.

Jakie dofinansowania mają zazwyczaj największy budżet?


Dofinansowania o największym budżecie są zazwyczaj przeznaczone na projekty o dużym znaczeniu dla rozwoju kraju. Do takich projektów należą:

 • Infrastruktura – dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg, autostrad, kolei, lotnisk, portów, czy sieci energetycznych.
 • Nauka i technologia – dofinansowanie na badania i rozwój nowych produktów lub technologii.
 • Edukacja – dofinansowanie na modernizację szkół i uczelni, czy kształcenie kadry.
 • Ochrona środowiska – dofinansowanie na inwestycje w ochronę środowiska, takie jak budowa oczyszczalni ścieków, czy ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
 • Wsparcie społeczno-gospodarcze – dofinansowanie na projekty z zakresu opieki społecznej, mieszkalnictwa, czy aktywizacji zawodowej.

W Polsce, największy budżet wśród dofinansowań z UE ma program „Infrastruktura i Środowisko”. W latach 2021-2027 program ten ma do dyspozycji ponad 70 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą, portową, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, czy oczyszczanie ścieków.

Inne programy z UE, które mają duży budżet w Polsce to:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 52,4 mld euro
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 35,4 mld euro
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 23,9 mld euro
 • Program Operacyjny Rozwój Rynku Pracy – 16,5 mld euro

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać dofinansowanie z UE na realizację projektu o dużym budżecie, powinny odpowiednio przygotować wniosek. Wniosek powinien być szczegółowo opisywać cel projektu, jego koszty, oraz sposób osiągnięcia założonych rezultatów.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.