...
No Widgets found in the Sidebar


Uproszczona rachunkowość dla spółek to system prowadzenia rachunkowości, który jest uproszczony w stosunku do pełnej rachunkowości. Uproszczona rachunkowość może być stosowana przez spółki, które spełniają określone kryteria, takie jak:

 • wysokość przychodów ze sprzedaży netto nie przekraczająca w poprzednim roku obrotowym równowartości 2 000 000 euro,
 • wartość aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekraczająca równowartości 2 000 000 euro,
 • średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym nie przekraczające 50 osób.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Spółki, które mogą stosować uproszczoną rachunkowość, mają zwolnienie z obowiązku prowadzenia pełnej księgi rachunkowej. W zamian za to muszą prowadzić uproszczone księgi rachunkowe, które obejmują:

 • księgę przychodów i rozchodów,
 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • ewidencję należności,
 • ewidencję zobowiązań,
 • ewidencję rozliczeń międzyokresowych,
 • ewidencję dochodów i wydatków.

Spółki, które prowadzą uproszczoną rachunkowość, mają również zwolnienie z obowiązku sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. W zamian za to muszą sporządzać uproszczony bilans i uproszczony rachunek zysków i strat.

Uproszczona rachunkowość dla spółek jest korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia księgowości. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają dużych potrzeb informacyjnych.

Dodatkowo uproszczona rachunkowość jest prostsza w prowadzeniu niż pełna rachunkowość. Wymaga mniej czasu i zasobów ludzkich.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zalety uproszczonej rachunkowości dla spółek:

 • obniżenie kosztów prowadzenia księgowości,
 • uproszczenie prowadzenia rachunkowości,
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Wady uproszczonej rachunkowości dla spółek:

 • mniejsza ilość informacji finansowych,
 • ograniczona możliwość porównania wyników finansowych z innymi przedsiębiorstwami.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.