...
No Widgets found in the Sidebar

Jak rozliczać nadpłacone składki ZUS?

Nadpłacone składki ZUS można rozliczyć na dwa sposoby: Zwrot nadpłaty - płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-P) do ZUS. Wniosek należy złożyć w terminie 3 lat od dnia,…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.